Årsmöte 22 februari 2011

Örebro släktforskare kallar sina medlemmar till årsmöte

Datum: Tisdag 22 februari
Tid: Kl. 18.30
Plats: Öhmans kök, Sveavägen 2, Örebro

Enligt stadgarna ska följande punkter finnas på dagordningen

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 3. Val av sekreterare att föra protokollet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera protokollet
 5. Sammanträdets stadgeenliga utlysande
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande
 7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ordförande för ett år
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter
 10. Val av kassör och övriga styrelseledamöter för två år
 11. Val av styrelsesuppleanter för ett år
 12. Val av två revisorer för ett år varav en utses till sammankallande
 13. Val av revisorssuppleant för ett år
 14. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma
 15. Val av valberedning för ett år (se •19)
 16. Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
 17. Behandling av motioner som före senaste årsskifte skriftligen inkommit till styrelsen från medlem
 18. Övriga ärenden som väckts på mötet

Efter Årsmötesförhandlingarna

För den som önskar, fika, kaffe och smörgåstårta att köpa för 50 kr. Eventuella glutenallergiker (eller andra allergier) bör meddela sig med Öhmans kök (019-32 00 41).

Föreläsning av Mikael Eivergård. Han berättar om "Människan i anstaltens arkiv".